Trybunał Sprawiedliwości bada legalność regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości wydał opinię w sprawie C‑102/16 (Vaditrans BVBA v Belgische Staat). Sprawa dotyczy zagadnienia, czy art. 8 ust. 6 i 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego zakazują spędzania przez kierowców regularnych okresów odpoczynku przewidzianych w tym rozporządzeniu w pojeździe.

Strony