W Anglii ulegną zmianie zasady karania kierowców za naruszenia czasu pracy (w tym od 1 listopada br. odbieranie regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu).

Dyrektywa 2014/67 / UE dotycząca delegowania została przeniesiona do belgijskiego prawa z końcem 2016 r. i ma zastosowanie do przewozów kabotażowych na terenie Belgii.

Przedstawiciele Forum Transportu Drogowego na posiedzeniu, które odbyło się 3 października 2017 r., uzgodnili stanowisko środowiska w kwestii Dyrektywy o Delegowaniu Pracowników.

Na ogólnym poziomie uznajemy Pakiet Mobilności jako potrzebę wprowadzenia jasnych, sprawiedliwych, możliwych do skontrolowania i jednolitych przepisów europejskich. Jednakże nie możemy zgodzić się na wyprowadzenie nieproporcjonalnego i symbolicznego stosowania Dyrektywy o delegowaniu pracowników, która nie ma na celu wzmocnienia jednolitego rynku.

Rozeznanie cenowe dotyczące zakupu podręczników oraz testów egzaminacyjnych dla uczestników kursów nauki jazdy prawa jazdy kat.C, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu rzeczy, przewozu towarów niebezpiecznych ADR i certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy

dot.: Projekt RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16 pt.: „Kompetentne kadry pomorskiego sektora TSL”

Oprócz obowiązku wypłaty płacy minimalnej, czy też powołania przedstawiciela, od 1 września 2017 został wprowadzony obowiązek zgłaszania pracowników przed wykonaniem pracy na terytorium Finlandii.

Od 25 maja 2017 r. niemieckie prawo przewiduje kary za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu. Powstało zatem pytanie, czy odpoczynek 44h należy traktować już jako regularny tygodniowy odpoczynek, czy też nie.

Obecnie, jednym z największych problemów branży TSL jest niedobór pracowników na rynku pracy, a szczególnie zawodowych kierowców. Odpowiedzią na tę sytuację miał być napływ siły roboczej z Europy Wschodniej. Jednak bariery stawiane przez instytucje w Polsce i UE sprawiają, że coraz częściej odmawia się kierowcom-cudzoziemcom wydania niezbędnego zaświadczenia A1.

Okres przechowywania różnych dokumentów związanych z realizowaniem procedur przewozowych nie jest jednolity. O ile regulacje związane np. z obowiązkiem przechowywania danych z tachografów cyfrowych lub ewidencji czasu pracy są jednoznaczne ustalone w przepisach UE lub krajowych, o tyle archiwizacja innych dokumentów, w tym dokumentów przewozowych nie jest już tak jednoznaczna i oczywista.

Za wjechanie autem do serca stolicy Wielkiej Brytanii trzeba zapłacić. Podajemy, gdzie znajduje się strefa płatna centrum Londynu i w jaki sposób można dokonać płatności.

Strony