Urząd Miasta Sopotu
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
81-704 Sopot, ul. Kościuszki  25/27
 
Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych z dużym zdziwieniem odbiera informację o wprowadzeniu zakazu wjazdu do Sopotu samochodów ciężarowych o masie całkowitej, przekraczającej 24 tony. Rozumiemy troskę o czyste powietrze w kurorcie czym Państwo motywujecie swoją decyzję, ale proszę nie zapominać, że Sopot jest częścią aglomeracji trójmiejskiej, przez którą przebiega główna arteria komunikacyjna.

Informujemy, że:
1) 05.07.2012r. pod poz. 764 zostało opublikowane Rozporządzenie ministerstwa w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (do pobrania tutaj ). Rozporządzenie to informuje m.in. o wzorach wniosków na udzielenie stosownego zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego uprzejmie informuje, iż od kilku dni otrzymuje informacje dotyczące działalności Biura Zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 71 w Warszawie (infoPLAYER Sp. z o.o.).

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym "przewóz okazjonalny wykonuje się pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą".
Tym samym zachowana została konieczność posiadania licencji na przewóz osób pojazdami innymi niż autobus/autokar, ale problemem stało się wykonywanie przewozów pojazdami zarejestrowanymi z liczbą miejsc siedzących/stojących do 7 włącznie.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego GITD zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat o uruchomieniu  programu umożliwiającego elektroniczne informowanie przedsiębiorców wykonujących usługi międzynarodowego  transportu drogowego o zbliżającym się terminie wygaśnięcia uprawnień licencyjnych.
Dwa miesiące przed upływem w/w terminu, przedsiębiorca oraz upoważniona przez przedsiębiorcę organizacja, otrzyma informację przesłaną drogą mailową dotyczącą odnowienia posiadanych uprawnień licencyjnych.

W odniesieniu do licencji międzynarodowych na transport, którymi zajmuje się Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego w Warszawie, należy stwierdzić, że już wiadomo jakie zabezpieczenie finansowe może złożyć przedsiębiorca starający się o licencję transportową lub dodatkowy wypis z licencji.
Zgodnie z informacjami Biura na stronie www.gitd.gov.pl/botm/index.php honorowane są jedynie 3 formy zabezpieczenia (do wyboru lub wzajemnie się uzupełniające):

W przepisach unijnych ustawodawca odnosi się tylko do „przewozu w celach niezarobkowych”. Czy w związku z powyższym przepisy regulujące kwestie przewozu niezarobkowego w kontekście rozporządzenia 1071/2009/WE mają zastosowanie również do przewozu na potrzeby własne, o których jest mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371) ? Kwestia ta nie budzi najmniejszych wątpliwości. Wszelkie regulacje przepisów unijnych odnoszące się do przewozu niezarobkowego, odnoszą się do przewozu na potrzeby własne w rozumieniu art. 4 pkt.

Informujemy, że od 17 czerwca 2012r. obowiązuje przedstawianie do systemu informatycznego organów celnych państwa członkowskiego Unii Celnej Rosja - Białoruś - Kazachstan wyprzedzającej informacji zawierającej dane, określone dla deklaracji tranzytowej.
Informacje te powinny zostać przekazane służbom celnym Unii nie później niż dwie godziny przed wwozem towaru na teren Unii Celnej.

2 kwietnia br. Prezydent Rosyjskiej Federacji D. Miedwiediew podpisał ustawę zmieniającą sankcje za naruszenia zasad wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych na terytorium Rosji. Zmiany wchodzą w życie z dniem 2 maja br. Zgodnie z nimi za przewóz drogowy wykonywany bez odpowiedniego zezwolenia organy kontroli będą nakładać kary pieniężne w wysokości stanowiącej równowartość kwoty:
- do 50.000 zł na zagranicznego przedsiębiorcę,
- do 5.000 zł na osobę odpowiadającą za organizację przewozu w przedsiębiorstwie, oraz
- do 500 zł dla kierowcy.

W związku z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami dotyczącymi interpretacji art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. UE nr L300/51) Główny Inspektorat Transportu Drogowego informuje, że ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika drogowego tzw. OCPD nie spełnia wymogów wskazanego powyżej art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia 1071/2009.

Strony