Informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie zgłosił do Ministerstwa Infrastruktury swoje spostrzeżenia wynikające z doświadczenia w obszarze pomocy konsularnej oraz przekazał konkretne zalecenia dla polskich kierowców samochodów ciężarowych udających się do Szwecji, użyteczne przy wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego na terytorium Szwecji.

Zgodnie z obowiązującymi na Ukrainie przepisami, oznakowanie produktu musi być dokonane w języku ukraińskim, w języku obcym dopuszczalne jest jedynie podawanie marki handlowej, nazwy producenta lub nazwy własnej produktu.
Na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie opublikowano przepisy obowiązujące na Ukrainie według stanu prawnego na 19 stycznia 2011 r.

Według tych przepisów - oznakowanie to musi m.in. zawierać następujące, obowiązkowe elementy:

Zgodnie z treścią ustawy z dn. 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 249, poz. 1656) kompetencje Ministra Infrastruktury w zakresie wydania:

- licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,
- świadectwa kierowcy,
- zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy lub osób,
- zaświadczeń na wykonywanie międzynarodowych przewozów na potrzeby własne,
- formularzy jazd,
- zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w międzynarodowy transporcie drogowym.

przejmie Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) informujemy, że istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku wykupienia winiety na przejazd po polskich drogach krajowych, ale wyłącznie przez zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w przypadku wykonywania przez nie przewozów na potrzeby własne

27 października 2010 roku prezydent RP podpisał dokument ratyfikacyjny Protokołu do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzony w Genewie 5 lipca 1978 roku.

Dokument został złożony depozytariuszowi, tj. Sekretarzowi Generalnemu ONZ, 23 listopada 2010 roku. Stosownie do art. 4 Protokołu wejdzie on w życie w stosunku do Polski dziewięćdziesiątego dnia po złożeniu dokumentu ratyfikującego u depozytariusza - czyli 21 lutego 2011 r.

KOMUNIKAT

Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych i Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

z dnia 11 października 2010 r.

sprawa:  informacja dla eksporterów i importerów dot. limitów wagowych kontenerów

 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 14 ustawy o transporcie drogowym istnieje możliwość ubiegania się o zwrot części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego. Jednakże do tej chwili brakowało przepisów wykonawczych w tym zakresie – te zaś pojawiły się z chwilą ogłoszenia stosownego rozporządzenia, którego treść znajduje się w Dzienniku Ustaw z 7 października br. (Dz. U. 2010 nr 187 poz. 1255).

Instrujcja dla załogi pojazdu (ADR)
>> pobierz instrukcję

 


STRAJKI I INNE OGRANICZENIA RUCHU W EUROPIE 

Wszystkich przewoźników informujemy o problemach na jakie mogą natrafić kierowcy pojazdów ciężarowych podczas wykonywania różnych przewozów w Europie.

Informujemy, że PSPD zakończyło zapisy na szkolenie OCRK dot. rozliczania czasu pracy kierowców.

Prosimy o nieprzysyłanie kolejnych zgłoszeń. 


PSPD i ZMPD zaprasza na szkolenie pt.:

"Kontrola wraz z rozliczaniem czasu pracy i podróży służbowych kierowców - najnowsze zmiany".

Strony