W odniesieniu do licencji międzynarodowych na transport, którymi zajmuje się Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego w Warszawie, należy stwierdzić, że już wiadomo jakie zabezpieczenie finansowe może złożyć przedsiębiorca starający się o licencję transportową lub dodatkowy wypis z licencji.
Zgodnie z informacjami Biura na stronie www.gitd.gov.pl/botm/index.php honorowane są jedynie 3 formy zabezpieczenia (do wyboru lub wzajemnie się uzupełniające):

W przepisach unijnych ustawodawca odnosi się tylko do „przewozu w celach niezarobkowych”. Czy w związku z powyższym przepisy regulujące kwestie przewozu niezarobkowego w kontekście rozporządzenia 1071/2009/WE mają zastosowanie również do przewozu na potrzeby własne, o których jest mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371) ? Kwestia ta nie budzi najmniejszych wątpliwości. Wszelkie regulacje przepisów unijnych odnoszące się do przewozu niezarobkowego, odnoszą się do przewozu na potrzeby własne w rozumieniu art. 4 pkt.

W związku z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami dotyczącymi interpretacji art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. UE nr L300/51) Główny Inspektorat Transportu Drogowego informuje, że ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika drogowego tzw. OCPD nie spełnia wymogów wskazanego powyżej art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia 1071/2009.

Kierowcy przegrywają w sądach z Inspekcją Transportu Drogowego w sprawach dotyczących nieopłacenia e-myta za korzystanie z dróg. Kary wynoszą 3 tys. zł, ale do tego dochodzą jeszcze koszty sądowe.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie trafiają liczne odwołania od decyzji Inspekcji Transportu Drogowego z pierwszych tygodni obowiązywania nowego systemu poboru opłat. Wtedy to zatrzymywano największą liczbę kierowców, którzy nie opłacili e-myta. Pierwsze wyroki już zapadły.

Akta osobowe pracowników to dokumenty których żąda w pierwszej kolejności Inspektor Pracy w czasie kontroli. Obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika nakłada na pracodawcę art. 94 pkt 9 Kodeksu Pracy.

Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez znowelizowaną ustawę o transporcie drogowym (z dnia 18 sierpnia 2011 r.), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., jest rozłożenie odpowiedzialności za naruszenie obowiązków lub warunków transportu między firmę wykonującą usługę przewozową, kierowcę, zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie i inne osoby wykonujące czynności związane z przewozem. Dla przykładu posiadacz certyfikatu kompetencji zawodowych może być ukarany grzywną w maksymalnej wysokości 2000 złotych.

KOMUNIKAT Z 01.02.2012:

Do prowadzących pojazdy nadal trzeba stosować także kodeksową porę nocną, choć od 2012 roku do przepisów dla tej grupy zawodowej wprowadzono odrębne określenie tej pory wynoszącej cztery godziny. Obowiązują ich zatem dwie definicje pory nocnej i na dodatek należy je stosować uzupełniająco.
Jakie limity obowiązują obecnie ?

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zaleca kierowcom wykonującym przewozy drogowe podlegające umowie AETR stosowanie do dokumentowania aktywności kierowcy Zaświadczenia o działalności, którego wzór jest zgodny z Załącznikiem 3 aneksu do tej umowy (ECE/TRANS/SC.1/386/Add.1). Interaktywny wzór formularza jest dostępny w formacie pdf - wzór_formularza .

Zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) informujemy, że istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku wykupienia winiety na przejazd po polskich drogach krajowych, ale wyłącznie przez zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w przypadku wykonywania przez nie przewozów na potrzeby własne

Strony