Akta osobowe pracowników to dokumenty których żąda w pierwszej kolejności Inspektor Pracy w czasie kontroli. Obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika nakłada na pracodawcę art. 94 pkt 9 Kodeksu Pracy.

Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez znowelizowaną ustawę o transporcie drogowym (z dnia 18 sierpnia 2011 r.), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., jest rozłożenie odpowiedzialności za naruszenie obowiązków lub warunków transportu między firmę wykonującą usługę przewozową, kierowcę, zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie i inne osoby wykonujące czynności związane z przewozem. Dla przykładu posiadacz certyfikatu kompetencji zawodowych może być ukarany grzywną w maksymalnej wysokości 2000 złotych.

KOMUNIKAT Z 01.02.2012:

Do prowadzących pojazdy nadal trzeba stosować także kodeksową porę nocną, choć od 2012 roku do przepisów dla tej grupy zawodowej wprowadzono odrębne określenie tej pory wynoszącej cztery godziny. Obowiązują ich zatem dwie definicje pory nocnej i na dodatek należy je stosować uzupełniająco.
Jakie limity obowiązują obecnie ?

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zaleca kierowcom wykonującym przewozy drogowe podlegające umowie AETR stosowanie do dokumentowania aktywności kierowcy Zaświadczenia o działalności, którego wzór jest zgodny z Załącznikiem 3 aneksu do tej umowy (ECE/TRANS/SC.1/386/Add.1). Interaktywny wzór formularza jest dostępny w formacie pdf - wzór_formularza .

Zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) informujemy, że istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku wykupienia winiety na przejazd po polskich drogach krajowych, ale wyłącznie przez zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w przypadku wykonywania przez nie przewozów na potrzeby własne

27 października 2010 roku prezydent RP podpisał dokument ratyfikacyjny Protokołu do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzony w Genewie 5 lipca 1978 roku.

Dokument został złożony depozytariuszowi, tj. Sekretarzowi Generalnemu ONZ, 23 listopada 2010 roku. Stosownie do art. 4 Protokołu wejdzie on w życie w stosunku do Polski dziewięćdziesiątego dnia po złożeniu dokumentu ratyfikującego u depozytariusza - czyli 21 lutego 2011 r.

KOMUNIKAT

Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych i Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

z dnia 11 października 2010 r.

sprawa:  informacja dla eksporterów i importerów dot. limitów wagowych kontenerów

 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 14 ustawy o transporcie drogowym istnieje możliwość ubiegania się o zwrot części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego. Jednakże do tej chwili brakowało przepisów wykonawczych w tym zakresie – te zaś pojawiły się z chwilą ogłoszenia stosownego rozporządzenia, którego treść znajduje się w Dzienniku Ustaw z 7 października br. (Dz. U. 2010 nr 187 poz. 1255).

Instrujcja dla załogi pojazdu (ADR)
>> pobierz instrukcję

 


STRAJKI I INNE OGRANICZENIA RUCHU W EUROPIE 

Wszystkich przewoźników informujemy o problemach na jakie mogą natrafić kierowcy pojazdów ciężarowych podczas wykonywania różnych przewozów w Europie.

Strony