Czas pracy kierowców i obsługa tachografów cyfrowych

szkolenia

 INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 663 23 22, 58 663 69 93 w.54
e-mail:szkolenia@pspdgdynia.pl
Dział szkoleń: Anna Dróżdż -  Stromska

 

 

  CEL SZKOLENIA

  Celem szkolenia adresowanego przede wszystkim do przewoźników i kierowców zawodowych jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi czasu jazdy, przerw w jeździe, odpoczynków, czasu pracy, obowiązków wynikających z użytkowania tachografu, prowadzenia wewnętrznej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców.

  PROGRAM SZKOLENIA
  1.  Akty prawne i wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy regulujące czas pracy kierowców
  2. Przedmiot regulacji i zakres stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006
  3. Różnice między rozporządzeniem 561/2006 a rozporządzeniem Rady (EWG) 3820/85
  4. Systemy i rozkłady czasu pracy wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców
  5. Praca kierowcy w godzinach nadliczbowych
  6. Pojęcie dyżuru i zasady rozliczania dyżuru.
  7. Okresy rozliczeniowe w poszczególnych systemach czasu pracy.
  8. Obowiązki pracodawcy i kierowcy w świetle przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.
  9. Podróże służbowe i diety
  10. Cele wdrożenia systemu tachografów cyfrowych w Polsce
  11. Podstawy prawne funkcjonowania tachografów cyfrowych w Polsce
  12. Budowa i zasady działania tachografów cyfrowych i kart do tachografów
  13. Obowiązki użytkowników kart do tachografów
  14. Pobieranie i archiwizacja danych z tachografu cyfrowego
  15. Skoordynowany czas uniwersalny UTC
  16. Obsługa menu tachografów cyfrowych
  17. Wykonywanie wydruków i ich interpretacja
  WARUNKI UCZESTNICTWA

  Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest karta zgłoszeniowa uczestnika (pobierz druk)

  UWAGA: W przypadku większych grup zorganizowanych (min.10 osób) możliwość szkolenia wyjazdowego, w siedzibie firmy

   CZAS TRWANIA SZKOLENIA

  Szkolenie trwa jeden dzień

    KOSZT KURSU

  450 zł brutto

  Dla członków Stowarzyszenia 10 % zniżka

   TERMINY  SZKOLENIA

  Najbliższy termin kursu:   17.04.2019 r.   godz. 9.00 - 15.00

  ZAPEWNIAMY
  • profesjonalnie przygotowane wykłady prowadzone przez najlepszych wykładowców
  • zajęcia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych tachografów cyfrowych – symulatorów
  • materiały dydaktyczne

  Każdy z uczestników kursu otrzymuje specjalne zaświadczenie PSPD o przebytym szkoleniu.

  PODSTAWA PRAWNA

  Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Gdynia organizuje szkolenie z tematyki czasu pracy kierowców i zasad obsługi tachografów cyfrowych, którego program opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych, w tym:

  • Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85;

  • Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) z dnia 1 lipca 1970 r.;

  • Rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym;

  • Dyrektywa 2002/15/WE parlamentu europejskiego i Rady w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego;

  • Ustawa o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 r.; • Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r.;

  • Kodeks Pracy z 26.06.1974 r.

  • Rozporządzenie EWG nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2135/1998 zmieniające Rozporządzenie (EWG) nr 3820/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz Dyrektywę 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 i (EWG) 3821/85.

  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2002 dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego Rozporządzenie 3821/85.

  • Ustawa o systemie tachografów cyfrowych z 29.07.2005 r.