ZWROT OPŁATY ZA WYDANIE LICENCJI W PRZYPADKU ZAWIESZENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTU DROGOWEGO

Informujemy, że zgodnie z art. 14 ustawy o transporcie drogowym istnieje możliwość ubiegania się o zwrot części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego. Jednakże do tej chwili brakowało przepisów wykonawczych w tym zakresie – te zaś pojawiły się z chwilą ogłoszenia stosownego rozporządzenia, którego treść znajduje się w Dzienniku Ustaw z 7 października br. (Dz. U. 2010 nr 187 poz. 1255).

Zwrotu części opłaty dokonuje się po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1)  złożeniu przez przewoźnika drogowego w formie pisemnej zawiadomienia do organu, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego z podaniem:
a) okresu, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego (przekraczający 3 m-ce ale nie dłuższy niż 12 m-cy),
b) liczby wypisów z licencji odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego;

2)  zwróceniu do organu, który udzielił licencji:
a) wszystkich wypisów z licencji – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości,
b) wypisów z licencji odpowiadających liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

3)  wskazaniu w zawiadomieniu sposobu, w jaki ma nastąpić zwrot części opłaty (przelew na wskazany rachunek bankowy albo przekaz pocztowy na wskazany adres przedsiębiorcy albo odbiór w siedzibie organu, który udzielił licencji, za pokwitowaniem).

Po spełnieniu powyższych warunków organ, który udzielił licencji, wysyła zawiadomienie, w którym wskazuje wysokość kwoty zwrotu części opłaty.

Jednocześnie organ, który udzielił licencji wydaje z urzędu zwrócone wypisy w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.