ODSZKODOWANIA Z KONWENCJI CMR PO NOWEMU W LUTYM 2011 ROKU

27 października 2010 roku prezydent RP podpisał dokument ratyfikacyjny Protokołu do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzony w Genewie 5 lipca 1978 roku.

Dokument został złożony depozytariuszowi, tj. Sekretarzowi Generalnemu ONZ, 23 listopada 2010 roku. Stosownie do art. 4 Protokołu wejdzie on w życie w stosunku do Polski dziewięćdziesiątego dnia po złożeniu dokumentu ratyfikującego u depozytariusza - czyli 21 lutego 2011 r.

Protokół ma szczególne znaczenie dla polskich przewoźników. Sporządzony przeszło 30 lat temu dokument zawiera zapisy zezwalające na stosowanie międzynarodowej jednostki rozrachunkowej „Specjalne Prawa Ciągnienia”, w skrócie SDR, w rozliczeniach odszkodowań z tytułu przewozu towaru.

Stosowany dotychczas w Polsce  art. 23 ust. 3 Konwencji CMR stanowił, że odszkodowanie za częściowo lub całkowicie uszkodzony towar nie może przekroczyć 25 franków za kilogram brakującej wagi brutto, a za frank uważa się złoty frank wagi 10/31 grama złota o próbie 0,900.

Kurs złotego franka ze względu na jego wąskie zastosowanie nie jest publikowany przez NBP, a określany jest tylko raz na kwartał. Sytuacja taka była wyjątkowo niewygodna dla polskich przewoźników i stanowiła problem przy zawieraniu umów na przewóz towarów i ustalaniu kwot ewentualnego odszkodowania.

Kurs SDR jest ustalany przez Narodowy Bank Polski i publikowany na stronie internetowej banku, jak i w gazetach na stronach gospodarczych w tabeli kursów średnich NBP (skrót waluty XDR).

W SDR już od wielu lat obliczane są odszkodowania z tytułu przewozu towarów w transporcie lotniczym, morskim, czy kolejowym.