Informacja o możliwości zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z dróg krajowych

Zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) informujemy, że istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku wykupienia winiety na przejazd po polskich drogach krajowych, ale wyłącznie przez zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w przypadku wykonywania przez nie przewozów na potrzeby własne

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407) zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej są zwolnione z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (na zasadach określonych w odpowiednich przepisach podatkowych) oraz od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli czynności te pozostają w bezpośrednim związku z prowadzeniem tego zakładu.

Zwolnieniem na podstawie ww. artykułu objęte są również opłaty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) i dotyczą zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej w przypadku wykonywania przewozów na potrzeby własne.

Jednocześnie na mocy art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 218, poz. 1391) – zmieniającego treść art. 42 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton od dnia 24 grudnia 2008 r. nie mają obowiązku uiszczania opłaty za przejazd po drogach krajowych (wykupu kart opłat drogowych).
 
W celu uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis z tytułu zwolnienia z obowiązku uiszczenia ww. opłat, beneficjent pomocy de minimis zobowiązany jest do złożenia wniosku do Ministra Infrastruktury wraz ze wskazanymi poniżej dokumentami:
1. Aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wyciąg z KRS lub wydane przez urząd aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zawierające numer PKD oraz aktualną kopię decyzji wojewody stwierdzającą, że beneficjent posiada status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej – poświadczoną przez właściwego terytorialnie wojewodę.
2. Oświadczenie beneficjenta określające kwotę jaką należałoby uiścić za zakup kart opłat drogowych za przejazd pojazdów samochodowych po drogach krajowych (koszt kart opłat drogowych) oraz wskazujące okres czasu, którego ta kwota dotyczy (co jest równoznaczne z okresem za jaki beneficjent ubiega się o wydanie przedmiotowego zaświadczenia).
3. Oświadczenie beneficjenta na jaki cel i w jakiej kwocie wydatkowane zostały środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w związku ze zwolnieniem z opłat drogowych, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.), obowiązującym na dzień wydatkowania środków, tzn. punkt i literę paragrafu.
4. Oświadczenie, iż poniesione wydatki (z pkt 3) na wskazany cel nie przekraczają 81% wartości zwolnienia z opłaty drogowej.
5. W przypadku, gdy beneficjent jest właścicielem pojazdów samochodowych:
a) kopię zaświadczenia na wykonywanie międzynarodowych lub krajowych niezarobkowych przewozów drogowych lub kopię zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego na potrzeby własne, jeżeli umowy międzynarodowe, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana tak stanowią; wyjątek dotyczy przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego (posiada ważną licencję),
b) wykaz pojazdów wykorzystywanych w międzynarodowych lub krajowych niezarobkowych przewozach drogowych w poszczególnych latach, za które beneficjent ubiega się o wydanie przedmiotowego zaświadczenia (okres zgodny z treścią oświadczenia z pkt 2) oraz kopie stałych dowodów rejestracyjnych tych pojazdów; wykaz zawierać powinien następujące informacje:
· nazwa/marka/typ/model pojazdu,
· numer rejestracyjny pojazdu,
· dopuszczalna masa całkowita pojazdu,
· wysokość opłat uiszczanych za przejazd pojazdu po drogach krajowych (rodzaj winiety i stawka opłaty zgodne z rozporządzeniem w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych obowiązującym w czasookresie za jaki beneficjent ubiega się o wydanie przedmiotowego zaświadczenia).
6. W przypadku, gdy beneficjent jest posiadaczem pojazdów samochodowych oprócz dokumentów z pkt 5 należy dołączyć kopię umowy (np. umowy użyczenia, umowy leasingu), która potwierdzi fakt przekazania w posiadanie pojazdów wykorzystywanych w międzynarodowych lub krajowych niezarobkowych przewozach drogowych wraz z wykazem tych pojazdów (sporządzonym według wytycznych z pkt 5b) oraz kopie stałych dowodów rejestracyjnych pojazdów.
7. W przypadku prowadzenia przez beneficjenta działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego należy zamieścić informację w jaki sposób zapewniona jest rozdzielność rachunkowa działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego i pozostałej prowadzonej działalności gospodarczej (Departament Dróg i Autostrad MI proponuje powyższy kształt wymaganego od beneficjenta oświadczenia z uwagi na fakt, iż informację czy beneficjent prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego określa Krajowy Rejestr Sądowy lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej).
8. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie beneficjent otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
9. Oświadczenie beneficjenta, iż niezwłocznie poinformuje Ministra Infrastruktury o każdej pomocy de minimis oraz każdej innej pomocy jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi obecnie występuje o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis,udzielonej od dnia złożenia wniosku do dnia wydania przez Ministra Infrastruktury zaświadczenia o udzielonej pomocy.
10. Oświadczenie stwierdzające czy przedsiębiorca jest lub nie jest podatnikiem VAT-u i czy przysługuje mu prawo do odliczania z faktur naliczonego podatku.
11. Oświadczenie beneficjenta o odpowiedzialności (cywilnej/karnej) za podanie w ww. oświadczeniach nieprawdziwych informacji oraz o zobowiązaniu się do zwrotu pomocy, otrzymanej niezgodnie z przepisami o pomocy publicznej, wraz z ustawowymi odsetkami.
12. „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” wypełniony według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
13. Kopie faktur dokumentujących poniesienie wydatków finansowanych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w części pochodzącej ze środków, które przedsiębiorca wpłacił na ww. fundusz w związku ze zwolnieniem z opłat drogowych oraz dowód opłacenia tych faktur.
14. Informacja o numerze konta, które dla beneficjenta jest kontem zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kopie ww. dokumentów winny być poświadczone: „Za zgodność z oryginałem” przez podmiot do tego uprawniony.