Realizowane projekty UE

Informujemy, iż rekrutacja do projektu została zakończona (nie przyjmujemy już formularzy zgłoszeniowych).

 

Projekt „Kompetentne kadry pomorskiego sektora TSL”!

Projekt skierowany jest do osób pracujących, które:

a) zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa pomorskiego;

b) są w wieku aktywności zawodowej (25 lat i więcej);

c) pracują w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie.

Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie), kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby powyżej 50 roku życia.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 385 osób (58K i 327M), zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie województwa pomorskiego, pracowników sektora MMŚP, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji.

GRUPA DOCELOWA

Grupa docelowa obejmuje 385 osób, z których:

- 80% stanowią osoby powyżej 25 roku życia (308 osób), z których 85% uzyska kwalifikacje (262 osoby) z których co najmniej 40% stanowią osoby o niskich kwalifikacjach (123 osoby) z których 85% uzyska kwalifikacje (105 osób);

- 5% stanowią osoby 50+ (19 osób), z których 85% uzyska kwalifikacje (16 osób)

ZAKRES WSPARCIA

W ramach projektu prowadzone są bezpłatne szkolenia obejmujące następujące formy wsparcia:

- Prawo jazdy kat. C: 20 godz. zajęć teoretycznych, 30 godz. zajęć praktycznych;
- Prawo jazdy kat. C+E: 25 godz. zajęć praktycznych;
- Prawo jazdy kat. D: 20 godz. zajęć teoretycznych, 60/40 godz. zajęć praktycznych;
- Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona: 130 godz. zajęć teoretycznych, 10 godz. zajęć praktycznych (w tym 8 godz. jazdy w ruchu drogowym, 2 godz. jazdy w warunkach specjalnych);
- Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona: 33 godz. zajęć teoretycznych, 2,5 godz. zajęć praktycznych jazdy w ruchu drogowym;
- Kurs ADR – przewóz towarów niebezpiecznych: 24 godz. zajęć teoretycznych;
- CPC – Certyfikat Kompetencji Zawodowych: 46 godz. zajęć teoretycznych.

Wszystkie kursy kończą się egzaminem państwowym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Sfinansowane jest również wsparcie w postaci:

- badań lekarskich i psychologicznych w przypadku osób przystępujących do kursu prawa jazdy kat. C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej;
- jednokrotnego podejścia do egzaminu państwowego (z wyłączeniem egzaminu na kat. C);
- materiałów dydaktycznych.

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć formularz zgłoszeniowy osobiście bądź przesłać pocztą do Biura Projektu na adres:

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

Samo złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z dostaniem się do Projektu. O zakwalifikowaniu decydować będą kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (kat. C, CE, ADR, CPC)

Formularz zgłoszeniowy (kat. D)

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Umowa uczestnictwa w projekcie – wzór

Kontakt:
Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

tel./fax 58 623 20 42, 58 663 69 93 w.55, tel. kom. 505 247 465

Dział Projektu: Marta Mróz

e-mail: projekty@pspdgdynia.pl

Projekt „Kompetentne kadry pomorskiego sektora TSL” realizowany jest przez Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5. Zatrudnienie, Działanie:5.5 Kształcenie ustawiczne.

Wartość projektu: 1 732 491,36 zł

Kwota dofinansowania: 1 472 617,66 zł