Rozmowy dotyczące zaświadczenia A1 w Ministerstwie Rozwoju

Rozmowy dotyczące zaświadczenia A1 w Ministerstwie Rozwoju

19 grudnia 2017 r. przedstawiciele ZMPD uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Spotkanie poświęcone było omówieniu barier prawnych, które utrudniają przedsiębiorstwom zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.

Spotkanie prowadził Mariusz Haładyj – podsekretarz stanu w MR. Jednym z podstawowych problemów omawianych podczas dyskusji była kwestia odmowy wydawania przez ZUS zaświadczeń A1 dla obcokrajowców zatrudnionych w polskich firmach. Podkreślano również potrzebę usprawnienia funkcjonowania urzędów wojewódzkich w zakresie wydawania pozwoleń na pracę, czy też ujednolicenia w skali kraju dokumentów niezbędnych do uzyskania tego zezwolenia.

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju poinformowali, że prowadzą rozmowy z innymi resortami, m.in. Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, na temat usprawnienia procesu zatrudniania cudzoziemców, przyspieszenia procedury wydawania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę, wychodząc naprzeciw konieczności  zaspokojenia zapotrzebowania na pracowników na polskim rynku pracy we wszystkich branżach, w tym w transporcie drogowym. Prace Zespołu będą kontynuowane.

Źródło: www.zmpd.pl


27 października 2017 roku w siedzibie ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli pracodawców branży transportu międzynarodowego z wiceministrem Marcinem Zielenieckim.

Spotkanie dotyczyło problemów z wydawaniem przez ZUS zaświadczeń A1 dla obywateli państw pozaunijnych, zatrudnionych w polskich firmach transportowych w charakterze kierowców w ruchu międzynarodowym.

Przedstawiciele przewoźników po raz kolejny podnieśli sprawę trudności, jakie mają w uzyskaniu zaświadczeń A1 wynikających m.in. z problemem  ustalenia tzw. ośrodka interesów życiowych oraz kwestii legalnego zamieszkania. Obecni na spotkaniu przedstawiciele centrali ZUS, jak i Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego MRPiPS uznali za konieczne wypracowanie rozwiązania, które - będąc w zgodzie z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi - z jednej strony pozwoli ZUS-owi na wydawanie zaświadczeń A1 potwierdzających prawo właściwe zabezpieczenia społecznego mające zastosowanie do osoby ubezpieczonej, a z drugiej strony nie ograniczy polskim firmom zatrudniania obcokrajowców, którzy będą świadczyć pracę w dwóch lub więcej krajach UE.

Rozmowy na ten temat będą kontynuowane w celu ostatecznego ustalenia sposobu postępowania.

Źródło: www.zmpd.pl