Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć praktycznych – jazdy w warunkach specjalnych w zakresie Kwalifikacji wstępnej Przyspieszonej.

 

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Gdyni zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć praktycznych – jazdy w warunkach specjalnych w zakresie Kwalifikacji wstępnej Przyspieszonej dla 160 osób

. w ramach Projektu „Kompetentne kadry pomorskiego sektora TSL” nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5. Zatrudnienie, Działanie:5.5 Kształcenie ustawiczne.

Miejsce i termin składania ofert cenowych – osobiście w siedzibie Zamawiającego (tj. Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia ) lub w formie mailowej (skan oferty cenowej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozeznania cenowego) – na adres mailowy projekty@pspdgdynia.pl w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 16.00

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 663 23 22 w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

Zamawiający informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z sekcją 6.5.1. . „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, z dnia 19 lipca 2017 r. dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. netto włącznie.

Formularz ofertowy

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020