Sprawdź dokumenty kierowcy w CEPiK

Sprawdź dokumenty kierowcy w CEPiK

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji związanych z przyjęciem od kierowcy fałszywego świadectwa kwalifikacji wstępnej lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego, przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości uzyskania tych danych z Centralnej Ewidencji Kierowców.
 
Przekazujemy niżej szczegółowe informacje w tej sprawie w związku z licznymi informacjami od przewoźników o rosnącej liczbie fałszywych  zaświadczeń, w tym głównie o uzyskaniu przez kierowcę kwalifikacji wstępnej bądź też szkolenia okresowego.
 
Przewoźnik nie ma możliwości samodzielnego i bezpośredniego (w ramach e-usługi dostępnej na portalu CEPiK) sprawdzenia w CEK informacji dotyczących kierowcy i jego uprawnień.  Takie uprawnienia mają jedynie podmioty i organy administracji publicznej wymienione w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
 
Istnieje jednak inna możliwość uzyskania informacji o tym, czy kierowca  posiada:  uprawnienia do kierowania pojazdem, czy posiada świadectwo uzyskania kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego, a także czy orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów. W tym celu należy złożyć uzasadniony wniosek.
 
Wniosek może być złożony w formie papierowej albo elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.
 
Z Centralnej Ewidencji Kierowców można uzyskać wiele informacji dotyczących osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub którym je cofnięto, w tym:

1) imię i nazwisko kierowcy;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;
4) obywatelstwo;
5) adres zamieszkania;
6) posiadane uprawnienia;
7) o okresie próbnym i jego przedłużeniu;
8) o skierowaniu na kurs reedukacyjny;
9) o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów;
10) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenie przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach;
11) o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
12) o zaświadczeniach ADR;
13) o świadectwach kwalifikacji zawodowej lub ukończeniu szkolenia okresowego;
14) o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 1629);
15) o instruktorze, wykładowcy, ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, instruktorze techniki jazdy, ośrodku doskonalenia techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie;
16) o egzaminatorze oraz wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, w którym przeprowadzono egzamin państwowy;
17) o psychologu, który wykonywał badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz lekarzu, który przeprowadzał badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
18) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
19a) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;
20) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o uzyskanie danych z CEK powinien zawierać następujące informacje:

• wyraźne wskazanie o chęci  uzyskania danych z CEK,
• dane podmiotu wnioskującego,
• wskazane informacje, jakie chce się uzyskać,
• podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych (§ 19 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1114)
• wiarygodnie uzasadnioną potrzebę uzyskania danych,
• określenie, do jakich celów chce się uzyskać dane i/lub informacje z CEK,
• dane, które pozwolą na wyszukanie w CEK żądanych danych.

--------------------------------------------------------------------------------

Nie opracowano formularza takiego wniosku. Należy go stworzyć samodzielnie. Poniżej w załączeniu podajemy wniosek przykładowy.
 
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z CEP i CEK wynosi 30,40 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:  Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa BGK o/ Warszawa 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001 z dopiskiem „CEPiK – opłata za udostępnienie danych".
 
Nie określono czasu, w jakim wniosek ma być rozpatrzony. Należy przypuszczać, że jeżeli wniosek zawiera wszystkie określone wymogi i została uiszczona opłata za udostępnianie danych z CEK, organ udzieli informacji bez zbędnej zwłoki.

Źródło: www.zmpd.pl