Statut Stowarzyszenia pod nazwą „POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH”

I. NAZWA, CHARAKTER PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę „Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych” zwane w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.

§ 2.
1. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia. Pracownikami tymi mogą być również członkowie Stowarzyszenia.

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.

II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4.
1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:

a) reprezentacja interesów członków stowarzyszenia wobec władz administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych krajowych i zagranicznych,

b) udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach związanych z prowadzeniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, w tym pomoc w uzyskiwaniu dokumentów przewozowych,

c) tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

d) promocja i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia

e) tworzenie zasad etyki zawodowej przewoźnika, kontrola i egzekwowanie przestrzegania tych zasad,

f) ochrona interesów przewoźników jako grupy zawodowej,

g) dbałość o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowych przewoźników,

h) Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji przewoźników lub o charakterze pokrewnym.
 
§ 5.
Cele Stowarzyszenia opisane w § 4 będą realizowane przez prowadzenie działalności polegającej na:
- organizowanie kursów, szkoleń i seminariów dotyczących spraw związanych z krajowymi i międzynarodowymi przewozami drogowymi,
- organizowaniu i popieraniu współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
- wydawaniu opinii i ekspertyz w zakresie prowadzenia krajowego i międzynarodowego transportu drogowego,
- udzielaniu członkom Stowarzyszenia oraz zainteresowanym organom i organizacjom informacji dotyczących transportu drogowego krajowego i zagranicznego,
- zaopatrywaniu polskich i zagranicznych przewoźników w znajdujące się w dyspozycji Stowarzyszenia dokumenty przewozowe,
- współpracy i przygotowaniu krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących transportu drogowego oraz występowaniu z inicjatywami w tym zakresie,
- współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami i Stowarzyszeniami transportowymi i spedycyjnymi,
- działalności wydawniczej,
- organizowaniu konferencji oraz imprez integracyjnych i reklamowych

§6.
1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której to działalności dochód może być przeznaczony  wyłącznie na cele statutowe.

2.Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
- 45.32.Z  Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
- 47.19.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
- 47.41.Z  Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 
- 47.61.Z  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
- 47.62.Z  Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.         
- 47.78.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
- 58.11.Z  Wydawanie książek.
- 58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z  Pozostała działalność  wydawnicza                                                                                                                                         - 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
- 68.10.Z  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
- 68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi.
- 69.20.Z  Działalność  rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 70.22.Z  Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
- 73.11.Z  Działalność agencji reklamowych
- 74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 82.19.Z  Wysyłanie materiałów reklamowych
- 82.30.Z  Organizowanie targów i wystaw
- 82.99.Z  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
- 85.59.Z  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację
- 94.11.Z   Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

3.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wspólnie z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. ZASADY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOWSTWA, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§7.
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i spełniająca wymagania określone w Statucie.

2. Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
 
§ 8.
1. Członków Stowarzyszenia i Członków Wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek. W przypadku odmowy przyjęcia, kandydatowi na członka przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków

2. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

3. Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia kandydata na członka wspierającego, w szczególności w następujących przypadkach:
a) kandydat na członka prowadzi działalność konkurencyjną wobec Stowarzyszenia,
b) wniosek został złożony przez podmiot, który uprzednio już należał do grona członków Stowarzyszenia.

4. W przypadku wniosku pochodzącego od kandydata, o którym mowa w ust.3 lit. B jego przyjęcie jest możliwe jedynie po uregulowaniu wszelkich zaległości finansowych wobec Stowarzyszenia.

5. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna reprezentująca firmę, która od co najmniej 3 lat jest członkiem wspierającym. Osobą wskazaną przez członka wspierającego musi być członek jego władz statutowych, wspólnik lub właściciel firmy. Każdemu członkowi wspierającemu przysługuje prawo wskazania jedynie jednego Członka Stowarzyszenia.

§ 9.
1. Utrata członkowstwa następuje wskutek:

1) zrzeczenia się członkowstwa, zgłoszonego na piśmie zarządowi

2) śmierci członka, a w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną jego likwidacji

3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu Stowarzyszenia
 
§ 10.
Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić wskutek:
1) nieprzestrzegania krajowych, międzynarodowych przepisów prawnych, celnych, podatkowych i innych obowiązujących w międzynarodowym transporcie drogowym,

2) niezapłacenia składek członkowskich w obowiązującej wysokości i zaleganie ze składkami za okres dłuższy niż 3 miesiące, mimo wezwania do zapłaty,

3) utraty na stałe warunków wymaganych do przyjęcia na członka Stowarzyszenia

4) działalności na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków.
 
§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

2) brania udziału w Posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków, składania wniosków, propozycji uchwał

3) czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia (brania udziału w pracach komisji, zespołów naukowych, grup roboczych, itp.)

4) korzystania na równych prawach z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia

5) odwoływania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia od decyzji o wykluczeniu w terminie 14 dni od jej pisemnego doręczenia , do czasu odbycia Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia członek pozostaje zawieszony w swoich prawach

6) korzystania z urządzeń, świadczeń oraz poradnictwa fachowego Stowarzyszenia.
 
§ 12.
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
1) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz i regulaminów
 wewnętrznych Stowarzyszenia

2) popierać cele Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w ich realizacji

3) wypełniać przyjęte na siebie obowiązki członka Stowarzyszenia

4) regularnie opłacać składki członkowskie

5) przestrzegać zasad etyki zawodowej przewoźnika i spedytora.
 
§ 13.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna. Członek wspierający, bez prawa głosu, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, a także brać udział w pracach komisji, grup i zespołów, z głosem doradczym. Może uczestniczyć w organizowanych przez stowarzyszenie imprezach.
 Obowiązkiem członka wspierającego jest systematyczne opłacanie składek w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków. Wobec członka wspierającego mają zastosowanie postanowienia par. 9 i 10 dotyczące utraty członkowstwa i wykluczenia członka.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14.
1) Organami władz Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków
- Zarząd Stowarzyszenia
- Komisja Rewizyjna

2) Zarząd, Komisja Rewizyjna powoływane są na Walnym Zgromadzeniu Członków na 3 letnią kadencję w drodze wyborów.
- wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że Walne Zgromadzenie Członków większością 3/4 głosów uchwali głosowanie jawne.

A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 15.
Organem stanowiącym Stowarzyszenie jest Walne Zebranie Członków.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności
1) wybór Przewodniczącego Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

2) uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej w przypadku zmniejszenia się ilości członków w tych organach poniżej dolnej granicy przewidzianej niniejszym Statutem,

3) uchwalenie kierunków działalności i rocznych preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań wybieralnych organów Stowarzyszenia , w tym i finansowych Stowarzyszenia,

5) udzielanie absolutorium Zarządowi

6) ustalanie wysokości składek członkowskich z rozgraniczeniem na osoby fizyczne i prawne,

7) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,

8) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku trwałego Stowarzyszenia w zakresie przekraczającym zwykłe zarządzanie tym majątkiem,

9) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia oraz regulaminów organów Stowarzyszenia.
 
§ 16.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. W każdym roku powinno odbyć się przynajmniej jedno Walne Zebranie Członków.

3. O terminie Walnego Zebrania Członków, jego miejscu i porządku obrad powiadamia się Członków Stowarzyszenia w formie elektronicznej w postaci e-mail i sms co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem zebrania. Członków wspierających powiadamia się jedynie poprzez obwieszczenie w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zawiadomienie do członka wspierającego może być przesyłane również na adres e-mail lub SMS.

4. Przewodniczącego Walnego Zebrania wybiera Walne Zgromadzenie.
 
§ 17.
1. Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne, o ile liczba obecnych członków przekracza połowę ogólnej ilości członków Stowarzyszenia. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile poszczególne przepisy statutu nie stanowią inaczej.

2. Jeżeli na zebraniu liczba obecnych członków nie przekracza połowy ogólnej ilości członków Stowarzyszenia, uchwały takiego zebrania są prawomocne jeżeli pozostali członkowie Stowarzyszenia zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu zebrania i pisemnie nie usprawiedliwili swojej nieobecności.

3. Każdy członek ma jeden głos. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

4. Głosowanie odbywa się jawnie . Przewodniczący zarządza tajność głosowania na żądanie 1/4 obecnych członków

B. ZARZĄD

§ 18.
1. Organem zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. Do obowiązku Zarządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w kraju i za granicą
2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
3) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków rocznych preliminarzy budżetowych oraz wniosków dotyczących kierunków działalności Stowarzyszenia,
4) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ogólnych i finansowych z działalności Stowarzyszenia,
5) prowadzenie polityki rozwoju i działalności Stowarzyszenia,
6) ustalenie preliminarzu wydatków Stowarzyszenia
7) opracowywanie wniosków i postulatów w zakresie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych.

3. Zarząd swoje funkcje wykonuje przy pomocy Biura Stowarzyszenia nadzorowanego przez członka Zarządu – Sekretarza.
 
§ 19.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego Zarządu i 4-6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia pełni funkcję Prezesa Zarządu.

2. Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym swym posiedzeniu wybiera spośród swych członków: Zastępcę Prezesa, Sekretarza Zarządu i Skarbnika oraz określa zadania członków Zarządu.

3. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne do podjęcia uchwał przy obecności co najmniej 50% plus 1 członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

4. Posiedzenie Zarządu odbywa się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

5. Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes w miarę potrzeb lub na żądanie każdego Członka Zarządu.

6. W posiedzeniu Zarządu może, z głosem doradczym brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

7.Prezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu reprezentują Stowarzyszenie wobec organów władzy i administracji publicznej oraz osób trzecich.

8. Akty notarialne, umowy oraz wszelkiego rodzaju zobowiązania, pełnomocnictwa, czeki i korespondencję w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes Zarządu lub jego Zastępca łącznie z innym członkiem Zarządu. Reprezentacja Stowarzyszenia w zakresie zaciągania zobowiązań jest zawsze dwuosobowa, przy czym zobowiązania w imieniu Stowarzyszenia zaciąga Zarząd reprezentowany przez Prezesa lub jego Zastępcę wspólnie z innym członkiem Zarządu.

9. Prezes Zarządu może upoważnić kierownika Biura do podpisywania samodzielnie korespondencji nie zawierającej zobowiązań.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 20.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno – rewizyjnym Stowarzyszenia

2. Do obowiązku Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrola całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia, pod względem celowości, gospodarności i rzetelności wydatków
- występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
- składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności
Komisji
 
§ 21.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja na pierwszym swym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz określa funkcje członków Komisji.

2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Komisji.

3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest prawomocne przy obecności większości członków Komisji.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 22.
(skreślony)

E. SĄD POLUBOWNY

§ 23.
Przy Stowarzyszeniu działa Sąd Polubowny, którego zasady i tryb postępowania określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 24.
Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Fundusze stowarzyszenia stanowią
a) wpisowe i składki członkowskie
b) dotacje i subwencje
c) wpływy z działalności statutowej (z opłat ze szkoleń, kursów, wydawanych opinii, ekspertyz)
d) darowizny, zapisy itp.
e) opłaty karne orzeczone przez Sąd Koleżeński
f) wpływy z działalności gospodarczej, które w całości przeznaczone są na cele statutowe

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 25.
Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
  
§ 26.
Uchwałę o rozwiązaniu się stowarzyszenia podejmuje specjalnie w celu zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.
 
§ 27.
1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu w przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały.
2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, zarządza on jego likwidację wyznaczając likwidatora.

§ 28.
Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w Statucie lub w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.