Czas pracy kierowców i obsługa tachografów cyfrowych

Czas pracy kierowców i obsługa tachografów cyfrowych

INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 663 23 22, 58 663 69 93 w.54
e-mail: 
Dział szkoleń: Anna Dróżdż -  Stromska

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia adresowanego przede wszystkim do przewoźników i kierowców zawodowych jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi czasu jazdy, przerw w jeździe, odpoczynków, czasu pracy, obowiązków wynikających z użytkowania tachografu, prowadzenia wewnętrznej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Akty prawne i wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy regulujące czas pracy kierowców
 • Przedmiot regulacji i zakres stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006
 • Różnice między rozporządzeniem 561/2006 a rozporządzeniem Rady (EWG) 3820/85
 • Systemy i rozkłady czasu pracy wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców
 • Praca kierowcy w godzinach nadliczbowych
 • Pojęcie dyżuru i zasady rozliczania dyżuru.
 • Okresy rozliczeniowe w poszczególnych systemach czasu pracy.
 • Obowiązki pracodawcy i kierowcy w świetle przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.
 • Podróże służbowe i diety
 • Obowiązki użytkowników kart do tachografów
 • Pobieranie i archiwizacja danych z tachografu cyfrowego
 • Skoordynowany czas uniwersalny UTC
 • Obsługa menu tachografów cyfrowych
 • Wykonywanie wydruków i ich interpretacja
 • Omówienie obowiązującego taryfiaktora wykroczeń kierowców

WARUNKI UCZESTNICTWA

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest karta zgłoszeniowa uczestnika (pobierz druk)
UWAGA: W przypadku większych grup zorganizowanych (min.10 osób) możliwość szkolenia wyjazdowego, w siedzibie firmy

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa jeden dzień

KOSZT KURSU

450 zł
Dla członków Stowarzyszenia 10 % zniżka

TERMINY  SZKOLENIA

Najbliższy termin kursu:  luty/marzec 2024 r.  w godz. 9.00 - 16.00

ZAPEWNIAMY

 • profesjonalnie przygotowane wykłady prowadzone przez najlepszych wykładowców
 • zajęcia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych tachografów cyfrowych – symulatorów
 • materiały dydaktyczne

Każdy z uczestników kursu otrzymuje specjalne zaświadczenie PSPD o przebytym szkoleniu.

PODSTAWA PRAWNA

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Gdynia organizuje szkolenie z tematyki czasu pracy kierowców i zasad obsługi tachografów cyfrowych, którego program opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych, w tym:

 • Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85;
 • Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) z dnia 1 lipca 1970 r.;
 • Rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym;
 • Dyrektywa 2002/15/WE parlamentu europejskiego i Rady w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego;
 • Ustawa o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 r.; • Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r.;
 • Kodeks Pracy z 26.06.1974 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2135/1998 zmieniające Rozporządzenie (EWG) nr 3820/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz Dyrektywę 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 i (EWG) 3821/85.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2002 dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego Rozporządzenie 3821/85.
 • Ustawa o systemie tachografów cyfrowych z 29.07.2005 r.
 • Ustawa o tachografach  z 05.07.2018 r.