Ciągniki siodłowe z naczepami w nauce jazdy i egzaminowaniu od 01.01.2026r.

04.07.2024

3 lipca 2024 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 983 opublikowane zostało - tak oczekiwane i wywołujące wiele różnych opinii - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Do dnia 31 grudnia 2025 r. możliwe jest użytkowanie przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania pojazdy z zakresie kat. C+E składające się z samochodu ciężarowego i przyczepy.

I wreszcie jest tak oczekiwana data obowiązku dotyczącego pojazdów szkoleniowych w kategorii C+E. Ważna dla przedsiębiorców, dla szkoleniowców i dla egzaminatorów. Już nie 31 grudnia 2024, a 31 grudnia 2025 - jak to opublikowano właśnie w stosownym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Regulacja oczywiście dotyczy możliwości użytkowania pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kat. C+E, składających się z samochodu ciężarowego i przyczepy.

Przypomnijmy - szkolenie w kategorii prawa jazdy C+E, czyli kategorii uprawniającej do prowadzenia pojazdów ciężarowych z naczepą lub przyczepą ciężką, to dokument ważny dla kierowców zawodowych i całej branży transportowej. Jeszcze w marcu br. w Wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury ukazała się informacja o projekcie rozporządzenia, w którym pomieszczono przepis, przedłużający do 31 grudnia 2025 r. możliwość użytkowania pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kat. C+E, składających się z samochodu ciężarowego i przyczepy, w których w dowodach rejestracyjnych dokonano adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego do dnia 31 marca 2020 r. W trakcie procedowania projektu pojawiały się diametralnie różne informacje, a raczej spekulacje co do przywołanej daty.

W dniu wczorajszym - 3 lipca 2024 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 983 wreszcie opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Wydane na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2023.1047 z późn. zm.) nowelizuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (2019.2560 z późn. zm.). Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak w § 2 przywołanego aktu wykonawczego w zdaniu pierwszym wyrazy „do dnia 31 grudnia 2024 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2025 r.” i w § 3 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2024 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2025 r.”. ,Przepis § 2 zdanie pierwsze rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się również do pojazdów, w których dowodach rejestracyjnych dokonano adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 lipca 2024 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 17 lipca br.

źródło: www.prawodrogowe.pl